Den Haag,
04
december
2020
|
15:50
Europe/Amsterdam

71,5 miljoen voor doelgerichte ondersteuning, begeleiding en scholing van werkenden

In het kader van NL leert door komt er 71,5 miljoen euro beschikbaar voor doelgerichte ondersteuning, begeleiding en scholing voor behoud van en overgang naar werk. Het gaat om ongeveer 35.000 werkenden die via sectorale samenwerkingsverbanden gebruik kunnen maken van deze trajecten. Dit schrijft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Deze regeling is vooral bedoeld voor sectoren waarin door de coronacrisis een overschot aan werkenden is ontstaan. Maar ook sectoren waarin juist een tekort is ontstaan kunnen van de regeling gebruik maken om zo nieuw personeel te vinden. De subsidieaanvraag kan worden ingediend door een samenwerkingsverband van sectoren, sociale partners, O&O fondsen en andere sectorale partijen. Om te garanderen dat de aanvraag breed gedragen wordt binnen de sector, is de hoofdregel dat binnen het samenwerkingsverband zowel werkgevers- als werknemersorganisaties moeten zijn vertegenwoordigd. De regeling houdt in dat sectoren maatwerktrajecten kunnen aanbieden bestaande uit ontwikkeladvies, scholing, EVC (Erkennen van eerder Verworven Competenties) en/of begeleiding naar ander werk in beroepen en sectoren waar kansen liggen. In de regeling is daarmee ruimte voor maatwerk: waar de één voldoende heeft aan alleen een ontwikkeltraject, heeft iemand anders bijvoorbeeld scholing en meer begeleiding nodig om door te stromen naar ander werk.

Cofinanciering

Partijen die een subsidie aanvragen gaan zelf ook een deel betalen. Het subsidiebedrag zal 80% zijn van de veronderstelde totale kosten van het aangevraagde traject. Daarnaast gaan de samenwerkingsverbanden de kosten die zij maken voor overhead en organiserend vermogen, zelf betalen. Op deze manier krijgen door een combinatie van private en publieke middelen zoveel mogelijk werkenden ondersteuning bij het behouden of vinden van werk.

Ontwikkeladviezen en Slim-regeling

Op 1 december ging het online loket voor ontwikkeladviezen open. Binnen 24 uur waren alle 55.000 beschikbare registraties vergeven. Deze 55.000 personen zullen de komende maanden daadwerkelijk het ontwikkeladvies gaan volgen. Er is dus veel belangstelling voor, mede door de coronacrisis en een arbeidsmarkt die daardoor volop in beweging is. Uit recent onderzoek, naar de registraties die in het eerste tijdvak in augustus zijn gedaan, blijkt dat een brede doelgroep gebruik maakt van het aanbod ontwikkeladviezen. Werkenden en werkzoekenden van verschillende leeftijdsgroepen, opleidingsniveaus en uit verschillende sectoren hebben zich in augustus aangemeld voor een ontwikkeladvies. Behalve de door het ministerie beschikbaar gestelde ontwikkeladviezen, zijn er verschillende mogelijkheden voor werkenden en werkzoekenden om een ontwikkeladvies te krijgen. Zo zijn er veel werkgevers die zelf dergelijke adviezen aanbieden aan hun medewerkers, en ook O&O fondsen hebben hier vaak een regeling voor. Daarnaast kunnen ook vakbonden en leerwerkloketten hulp bieden bij vragen rondom loopbaan en ontwikkeling. Verder is er in de regeling NL leert door met inzet van sectoren, zoals genoemd, dus ook ruimte voor het subsidiëren van ontwikkeladviezen. En vanaf 2 maart 2021 opent ook weer een tijdvak van de SLIM-regeling. Deze is bedoeld voor MKB-werkgevers, die een subsidie kunnen aanvragen voor onder andere ontwikkeladviestrajecten voor werkenden in hun organisatie. De komende tijd zal het ministerie samen met partners er alles aan doen om de gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te verzachten door mensen ondersteuning te bieden om zich te heroriënteren en waar nodig te scholen voor kansrijk werk.