Den Haag,
27
juni
2018
|
15:46
Europe/Amsterdam

Evaluatie Wet Inburgering: meer maatwerk en betere aansluiting arbeidsmarkt nodig

Hoewel nieuwkomers over het algemeen werk maken van hun inburgering, duurt het inburgeringtraject nu vaak veel te lang. Ook mist het huidige inburgeringsstelsel de aansluiting met het regulier onderwijs en de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de evaluatie van de Wet Inburgering 2013 die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer stuurt. Nog voor de zomer komt Koolmees met een plan voor een nieuw stelsel rond de inburgering van nieuwkomers.

De evaluatie van de wet Inburgering, die in 2013 van kracht werd, is op verzoek van de Tweede Kamer gedaan. Van de groep nieuwkomers die in 2013 naar ons land kwam, was in september 2017 een kwart nog niet ingeburgerd. 75 procent van hen voldoet dus aan de inburgeringseisen, maar daar zitten ook veel ontheffingen bij, bijvoorbeeld vanwege analfabetisme.

Uit de evaluatie blijkt dat nieuwkomers de inburgering zien als een belangrijke stap naar volwaardige participatie in de samenleving. Toch zitten er in het huidige stelsel knelpunten die het voor veel nieuwkomers moeilijk maken om aan de slag te gaan met hun inburgering. Zo is de grote mate van eigen verantwoordelijkheid voor een groot deel van hen niet realistisch. Ook wordt er in een het aanbod van taallessen voor inburgeraars te weinig rekening gehouden met de individuele behoeftes en niveaus.

Eind vorig jaar kondigde Koolmees aan het inburgeringsstelsel op de schop te nemen. Hij wil een stelsel met veel meer maatwerk voor nieuwkomers, zodat ze zo snel mogelijk op een passend niveau aan het werk kunnen. Gemeenten krijgen een centralere rol bij de uitvoering van de inburgering.

De minister stuurt vandaag ook een brief aan de Tweede Kamer waarin hij ingaat op de aanpak van fraude door aanbieders van inburgeringslessen. Sinds juli 2017 vindt er bij alle cursusinstellingen met een keurmerk, meer toezicht plaats op de kwaliteit van de lessen. Dit jaar start ook financieel toezicht bij de cursusaanbieders. Ook doet de Inspectie SZW onderzoek naar mogelijke fraudegevallen door aanbieders. Momenteel zijn er bij 14 aanbieders signalen dat er zaken mis zijn. Die gevallen worden onderzocht. Bij de aanpassing van het inburgeringsstelsel wordt ook de markt van aanbieders van inburgeringslessen meegenomen.