Den Haag,
21
juli
2022
|
15:21
Europe/Amsterdam

Internetconsultatie concept Besluit bredere inzet re-integratie instrumenten

Dienstverlening naar werk op eigen verzoek mogelijk maken. Dat is waarmee ministers van Gennip en Schouten tijdelijk willen experimenteren voor mensen die zijn aangemerkt als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Om zo te onderzoeken in hoeverre mensen met behulp van ondersteuning kunnen participeren op de arbeidsmarkt.

 

In het besluit, dat vanaf 21 juli 2022 beschikbaar is op www.internetconsultatie.nl, staat dat mensen die als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn aangemerkt gedurende een periode van vijf jaar op eigen verzoek re-integratiedienstverlening van UWV kunnen ontvangen. Het gaat om mensen die vanuit de Wet Werk en Inkomen een Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) hebben of die een Duurzaam Geen Arbeidsvermogen (DGA) uitkering hebben in de Wajong. UWV heeft aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in juli 2021 doorgegeven dat het steeds vaker verzoeken tot ondersteuning ontvangt vanuit deze groep. De ministers hebben afgelopen februari aan de Tweede Kamer laten weten dat zij aan de slag te gaan met het opzetten van een experiment. Dit experiment past bij het streven in het coalitieakkoord om ervaren knelpunten uit wet- en regelgeving weg te halen en de positie van arbeidsongeschikten te verbeteren.

 

Door dit experiment kan UWV tijdelijk re-integratieondersteuning bieden aan deze mensen wanneer zij hierom verzoeken. Samen met een arbeidsdeskundige van UWV kunnen mensen verkennen of het voor hen mogelijk is om een stap te zetten richting de arbeidsmarkt. Er wordt bekeken wat hiervoor nodig is, zoals inkoop van een re-integratietraject of scholing. Ook instrumenten voor werkgevers zoals loondispensatie en proefplaatsing kunnen worden ingezet.

 

Tijdens het experiment wordt onderzocht of het bieden van dienstverlening bijdraagt aan het verhogen van de arbeidsparticipatie van mensen met een IVA- of DGA uitkering. Via een kwantitatieve monitor houdt UWV de ingezette dienstverlening, instrumenten en voorzieningen bij. Ook wordt een extern onderzoeksbureau ingehuurd om de deelnemers aan het experiment, werkgevers en UWV medewerkers te bevragen over hun ervaringen. Er wordt aandacht besteed aan de knelpunten en verbeterpunten. In 2025 en 2026 wordt een tussentijdse evaluatie opgesteld met de resultaten van het experiment tot dan toe. Op basis daarvan maakt het kabinet een afweging over het omzetten van het experiment in een wettelijke regeling.

 

U kunt reageren op dit besluit tot 18 augustus 2022.