download
Koolmees VIA
Den Haag,
30
maart
2018
|
15:01
Europe/Amsterdam

Koolmees: werk snelste weg naar integratie

Betaald werk is de snelste weg naar integratie en meedoen in de Nederlandse samenleving. Dat geldt zowel voor nieuwkomers als voor Nederlanders met een migratieachtergrond. Daarom krijgt werk een centrale plek in het integratie- en inburgeringsbeleid. In veel sectoren dreigen of zijn bovendien tekorten aan werknemers. Daarom is dit het moment om hiermee aan de slag te gaan. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over het programma Verdere Integratie Arbeidsmarkt (VIA).

Minister Koolmees
‘Nederlanders met een niet-westerse achtergrond zijn vaker werkloos, oververtegenwoordigd in de bijstand en hebben een lager inkomen. Ook nieuwkomers blijven veel te vaak en veel te lang in de bijstand steken. Dat is onwenselijk voor hen zelf en de samenleving. Bovendien hebben werkgevers de komende jaren al die mensen keihard nodig. Of ze nou Matthijs of Mohammed heten.’
Minister Koolmees

De komende tijd wil Koolmees samen met onder meer gemeenten, werkgevers en onderwijsinstellingen hiervoor kansrijke ideeën en aanpakken gaan uitproberen en uitbreiden. Zo bekijkt de minister samen met gemeenten of er voor alle nieuwkomers zo snel mogelijk een persoonlijk integratieplan gemaakt kan worden. Daarmee worden onder meer het taalniveau, de competenties, de werkervaring en gevolgde opleidingen in kaart gebracht. Ook start Koolmees in drie steden een programma om jongeren met een migratieachtergrond richting werk te begeleiden.

De minister trekt 10 miljoen euro uit om de komende jaren nieuwe aanpakken in praktijk uit te testen. Zo komt er een online platform waarop gemeenten en relevante partijen uit de gemeenschappen informatie kunnen uitwisselen. Verder starten op vijftien MBO-instellingen programma’s gericht op het creëren van gelijke kansen, leren netwerken en het tegengaan van stagediscriminatie. Ook worden er met werkgevers leerwerktrajecten opgezet, vooral daar waar tekorten aan werknemers zijn.

Koolmees wil de komende periode ook samen met gemeenten een aparte en niet-vrijblijvende aanpak ontwikkelen voor extra kwetsbare groepen, zoals Eritreeërs en Somaliërs. Onder deze groepen is vaak sprake van een combinatie van analfabetisme, lage opleidingen, armoede, schulden en gezondheidsproblemen.

Ondertussen neemt de minister samen met betrokken partners en experts het inburgeringsstelsel voor nieuwkomers op de schop. In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten meer regie, komt de focus te liggen op betaald werk en wordt het examen meer praktijkgericht. Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer voor de zomer over de opzet van het nieuwe stelsel.