Den Haag,
26
oktober
2020
|
15:21
Europe/Amsterdam

Ouderparticipatiecrèche wordt formele kinderopvangvoorziening

Kinderopvangvoorzieningen waar ouders onderling de opvang voor hun kinderen op zich nemen, gaan vallen onder de Wet Kinderopvang. Daarmee stopt het huidige gedogen van deze zogenoemde ouderparticipatiecrèches. De wetswijziging komt voort uit een afspraak uit het regeerakkoord.

Op dit moment zijn er in Amsterdam en Utrecht in totaal zeven ouderparticipatiecrèches (opc’s). Met het nieuwe wetsvoorstel krijgen deze opc’s vrijstelling van twee kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang (Wko): de opleidingseis voor beroepskrachten en het vastegezichtencriterium. In plaats daarvan moeten opc’s op een andere manier continuïteit en kwaliteit aantonen.

Kwaliteitseisen
Deze eisen worden opgenomen in het Besluit kwaliteit kinderopvang. In het pedagogisch beleidsplan moeten de opc’s onder andere vastleggen hoe zij in scholing van de ouders voorzien, stabiliteit bieden aan de kinderen en hoe de opc’s intern georganiseerd zijn. Alle andere huidige en toekomstige voor kinderopvang geldende kwaliteitseisen gelden ook voor opc’s.

Kinderopvangtoeslag
Ouders die gebruik maken van opc’s behouden het recht op kinderopvangtoeslag. Wanneer een nieuwe opc wordt opgericht, geldt een aanloopperiode van twee jaar voordat ouders aanspraak kunnen maken kinderopvangtoeslag. De toezichthouder gebruikt deze periode om continuïteit- en kwaliteitsonderzoeken bij de nieuwe opc uit te voeren.

Ingetrokken
Een eerdere poging om ouderparticipatiecrèches in de Wet kinderopvang onder te brengen, kon op onvoldoende draagvlak rekenen. In het wetsvoorstel uit 2015 zouden ouders die gebruik maken van opc’s geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit wetsvoorstel is recent ingetrokken.