Den Haag,
20
mei
2020
|
14:22
Europe/Amsterdam

Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd

De Tozo-regeling krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandigen die eind deze maand afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus. Dat heeft het kabinet vandaag besloten. De Tozo is onderdeel van het brede pakket aan maatregelen van het kabinet om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis. Naar schatting 350.000 zelfstandig ondernemers hebben tot dusver een beroep gedaan op de regeling die gemeenten uitvoeren. Zij kunnen, als ze aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoen, vanaf 1 juni hun Tozo-uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van ondersteuning kunnen in aanmerking komen voor de vervolgregeling.

Net als het eerste noodpakket kent de ‘Tozo 2’ versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is. Hier is voor gekozen vanwege de noodzakelijke, snelle uitvoering door gemeenten. Zo geldt er geen vermogenstoets, wordt de kostendelersnorm niet toegepast en doet de gemeente geen levensvatbaarheidsonderzoek naar de onderneming. Wel bevat de verlengde regeling een partnerinkomenstoets. Dit houdt in dat het inkomen van de partner meetelt bij het bepalen van de hoogte van de Tozo-uitkering. Alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum kunnen aanspraak maken op financiële bijstand voor levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau. Bij de Tozo-aanvraag dient de zelfstandige te verklaren hoe hoog de inkomens van de ondernemer en de partner zijn. Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling tegen een verlaagd rentepercentage een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo en de Tozo 2 gezamenlijk, van 10.157 Euro. Ondernemers voor wiens onderneming surseance of faillissement is aangevraagd of verkregen kunnen geen beroep doen op een lening.

Staatssecretaris Tamara van Ark
Heel veel zelfstandig ondernemers hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis een beroep gedaan op de Tozo. Zij zijn vaak acuut in de financiële problemen gekomen omdat het werk stil viel. De regeling ondersteunt hen als het inkomen onder een minimumniveau is gekomen en vergroot de kans om het bedrijf voort te zetten. Gemeenten hebben veel werk verzet om deze zelfstandigen in nood zo snel mogelijk te ondersteunen. Door de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen naar verwachting meer zelfstandigen de komende periode weer opstarten. Voor andere ondernemers geldt dit nog niet. Daarom verlengt het kabinet nu de maatregelen voor zelfstandigen die niet kunnen terugvallen op andere inkomsten. Zo komt de ondersteuning terecht waar deze nodig is.
Staatssecretaris Tamara van Ark

Het kabinet heeft gemeenten, die de Tozo uitvoeren, tot dusver voor twee miljard Euro aan voorschotten uitgekeerd. Het oorspronkelijk door het kabinet gereserveerde budget bedraagt 3,8 miljard euro. Met de verlenging van de regeling is naar verwachting nog eens 1,1 miljard Euro gemoeid. Gemeenten krijgen alle kosten voor de Tozo, inclusief de uitvoeringskosten, volledig vergoed door het Rijk. Om gemeenten te ondersteunen bij een snelle en eenduidige uitvoering van de regeling is er een Toolkit Tozo 2 via www.divosa.nl/tozo beschikbaar met onder meer modelaanvraagformulieren, -beschikkingen en checklists.

De Tozo

De Tozo kent twee voorzieningen, aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling, die speciaal gemaakt is voor de coronacrisis, is afgeleid van de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de bedragen die worden gehanteerd gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Onder levensonderhoud vallen kosten zoals boodschappen en huur. Het overgrote deel van de Tozo-aanvragen betreft tot nu toe inkomensondersteuning. Het ministerie van SZW verwacht dat het beroep op bedrijfskrediet de komende periode zal toenemen. De regeling geldt voor zelfstandigen, met en zonder personeel. Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal tot en met 31 augustus 2020 aangevuld. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van €1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot €1.050 euro netto. Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal €10.157 euro met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Om in aanmerking te komen voor Tozo dienen ondernemers onder andere te voldoen aan het urencriterium voor zelfstandigen (1225 uur per jaar) en voor de bekendmaking van de noodregeling (17 maart 2020) ingeschreven te staan bij de KVK. Ondernemers met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen alleen gebruik maken van een lening voor bedrijfskapitaal. Dit geldt eveneens voor grensondernemers woonachtig in de EU/EER die hun bedrijf hebben of beroep uitoefenen in Nederland. Grensondernemers die woonachtig zijn in Nederland en met hun bedrijf gevestigd zijn in de EU/EER kunnen in aanmerking komen voor tegemoetkoming in levensonderhoud.