Den Haag,
30
april
2020
|
15:59
Europe/Amsterdam

Toolkit ondersteunt gemeenten bij sneller toekennen bijstandsuitkering

Divosa heeft met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vanuit het project ‘Simpel Switchen in de participatieketen’ versneld een toolkit ontwikkeld. De Toolkit snelle aanvraag – snel besluit helpt gemeenten om het proces van bijstandsverlening zo in te richten dat inwoners die bijstand aanvragen snel én rechtmatig inkomenszekerheid krijgen. De Toolkit snelle aanvraag – snel besluit staat op www.simpel-switchen.nl.

Door de coronacrisis ervaren meer mensen inkomensonzekerheid en stijgt het aantal bijstandsaanvragen. De uitvoering bij gemeenten staat bovendien extra onder druk. De Toolkit snelle aanvraag – snel besluit was al in voorbereiding maar is hierom versneld ontwikkeld en beschikbaar gesteld. Gemeenten kunnen de toolkit benutten om het proces van bijstandsverlening zo snel en slim mogelijk in te richten, binnen de kaders van de participatiewet.

Veel gemeenten ervaren in de praktijk een spanningsveld tussen rechtmatig toekennen van bijstand enerzijds en snel besluiten anderzijds. Dat komt bijvoorbeeld terug in de gesprekken die SZW en Divosa regelmatig samen voeren met gemeenten over hun vraagstukken en oplossingen in de participatieketen. Zulke ervaringen en inzichten uit de praktijk komen terug in de toolkit. Die bevat onder andere praktische voorbeeldformulieren, gespreksleidraden en checklists. De toolkit is niet bedoeld als blauwdruk maar als uitnodiging aan gemeenten om de eigen werkwijze tegen het licht te houden.De komende maanden wordt duidelijk in hoeverre de toolkit de druk bij gemeenten verlicht en hoe goed het lukt om inwoners die bijstand aanvragen met een nieuwe werkwijze snel én rechtmatig te helpen. Kijk voor meer informatie over ‘Simpel Switchen in de participatieketen’ en de Toolkit snelle aanvraag – snel besluit op www.simpel-switchen.nl.

Erik Dannenberg, voorzitter Divosa
Als het gaat om inkomensondersteuning komt er veel op gemeenten af, zeker nu de bestaanszekerheid van een grote groep mensen onder druk staat. Verschillende gemeenten gaven de afgelopen weken aan graag met de documenten uit de Toolkit snelle aanvraag – snel besluit te gaan werken. Om bij aanvragen tot een snel besluit te komen en burgers op basis daarvan snel(ler) duidelijkheid te bieden.
Erik Dannenberg, voorzitter Divosa
Staatssecretaris Tamara van Ark
Zowel voor gemeenten als voor inwoners is een snel en soepel proces van het verkrijgen van inkomensondersteuning belangrijk. De overgang van WW naar bijstand moet sneller kunnen en mensen moeten makkelijker vanuit de uitkering kunnen gaan werken en weer terug kunnen vallen als het toch (even) niet lukt. Het is daarom erg goed dat betrokken partijen dit initiatief, juist nu in een tijd waarin het extra hard nodig is, versneld hebben ontwikkeld.
Staatssecretaris Tamara van Ark

Over ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’

Met dit project willen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Divosa overgangen in de participatieketen versoepelen. Dat kan gaan om inkomstenonzekerheid bij het aanvaarden van werk, of overgangen tussen dagbesteding, beschut werk, de banenafspraak en regulier werk.