Den Haag,
25
november
2021
|
19:53
Europe/Amsterdam

Verbetering regels in de sociale zekerheid

Verbetering regels in de sociale zekerheid

Demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dennis Wiersma werkt aan het verbeteren van de regels en de handhaving in de sociale zekerheid. Het is gebleken dat die handhaving in sommige situaties te hard is, waarin de burger niet centraal lijkt te staan, maar de handhaving op zich. De staatssecretaris voelt de noodzaak om nieuwe maatregelen te treffen. Deze moeten helpen het vertrouwen van mensen in de overheid te herstellen. Tegelijkertijd blijft de staatssecretaris alert op fraude en misbruik. Dat schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.

Draagvlak
Voor het maatschappelijk draagvlak van de sociale zekerheid is het van belang om misbruik te voorkomen en te bestrijden. Het is daarbij belangrijk om onderscheid te maken tussen administratieve fouten en fraude. Om dat beter te kunnen doen kondigt de staatssecretaris een aantal maatregelen aan. Zo is er is meer ruimte voor UWV en SVB om langere betalingsregelingen af te spreken. Dat houdt in dat mensen meer tijd krijgen om een terugvordering of schuld terug te betalen aan de overheid.

Daarnaast krijgen uitvoeringsinstanties zoals de gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV meer ruimte om een schuldhulpverleningstraject aan te gaan met mensen die de inlichtingenplicht hebben geschonden, met uitzondering van gevallen van opzet en grove schuld. Het was verboden voor uitvoeringsinstanties om mee te werken aan schuldhulpverlening bij schending van de inlichtingenplicht, maar dat verbod is na een amendement in de Verzamelwet SZW 2022 van het CDA en de CU opgeheven. Uitvoeringsinstanties melden ook dat er in sommige gevallen niet passend gereageerd kan worden op moedwillig misbruik. De staatssecretaris onderzoekt of deze vorm van misbruik op korte termijn opgelost kan worden of een wetswijziging vergt.

Team Preventie
De staatssecretaris constateert daarnaast dat een kwetsbare doelgroep geconfronteerd wordt met zeer ingewikkelde regels. Dit kan ertoe leiden dat mensen fouten maken, waardoor zij in de knel komen. Het is daarom nodig om deze regels makkelijker te maken en zo te voorkomen dat mensen onbedoeld fouten maken. Daarom wordt een Team Preventie opgericht, om concrete aanbevelingen te doen aan het ministerie en uitkeringsinstanties en om er zo voor te zorgen dat wetgeving, beleid en uitvoering leidt tot minder schrijnende situaties.