Den Haag,
17
maart
2020
|
10:02
Europe/Amsterdam

Vergunningsaanvragen voor werktijdverkorting rondom coronavirus

Samenvatting

Let op! Dit is een verouderd persbericht. De regeling werktijdverkorting is op 17 maart 2020 stopgezet. Het kabinet heeft op diezelfde dag een pakket maatregelen voor banen en economie gepresenteerd. Voor meer informatie over het pakket, zie dit persbericht.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van EZK. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie van SZW worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

Bij andere vragen over corona kunnen bedrijven kijken op rijksoverheid.nl/coronavirus of op de website van het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 - 2117.

Wij verzoeken u om geen contact op te nemen met de woordvoerders van het ministerie. Zij staan alleen de pers te woord en kunnen individuele ondernemers of burgers niet verder helpen.

Stand van zaken - 17 maart 2020

We krijgen veel aanvragen voor werktijdverkorting binnen. Er zijn op dit moment in totaal ruim 54.000 aanvragen gedaan voor een vergunning tot werktijdverkorting. In verband met de drukte kan de afhandeling van aanvragen langer duren dan normaal. Ook kan de website waar ondernemers hun aanvraag kunnen doen door de grote toestroom soms overbelast zijn. Het ministerie en UWV werken allebei met man en macht om de problemen op te lossen en aanvragen zo snel mogelijk af te handelen.

 

Wat is werktijdverkorting?

Werktijdverkorting is een bestaande regeling waar bedrijven een beroep op kunnen doen die door een calamiteit tijdelijk een verlies van werkuren hebben. Oftewel: er is tijdelijk geen werk meer voor (een deel) van het personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Deze calamiteit moet ten minste twee weken en naar inschatting maximaal 24 weken voor werkuitval zorgen. Ook moet er voor minstens twintig procent van het personeel geen werk meer zijn. Voor dat deel van het personeel kunnen werkgevers dan een beroep doen op de werkloosheidsuitkering (ww). De medewerkers om wie het gaat spreken dan hun ww-rechten aan. Ze moeten daarom wel ww-rechten hebben opgebouwd. De regeling moet ervoor zorgen dat medewerkers voor een bedrijf behouden blijven tot de situatie is genormaliseerd.

Hoe de verdeling van werk en de werktijdverkorting wordt ingevuld beslissen bedrijven samen met hun medewerkers. Bij ziekte van medewerkers is er een andere situatie en kan er geen beroep worden gedaan op werktijdverkorting.

De regeling wordt meestal aangevraagd na brand, blikseminslag of als een bedrijf hevige waterschade heeft gehad. Maar ook bij eerdere virusuitbraken zoals Sars en Ebola is er door bedrijven een beroep gedaan op werktijdverkorting. Werktijdverkorting is niet hetzelfde als deeltijd-ww. Dat was een tijdelijke regeling tijdens de economische crisis die in 2008 begon en kende andere criteria. De regeling deeltijd-ww is in 2011 weer gesloten.

 

Is het aantal aanvragen nu hoog?

Afgezet tegen een gemiddeld jaar wordt er sinds eind februari vaak een aanvraag gedaan. In een gemiddeld jaar ligt het aantal tussen de 100 en 200 bedrijven, meestal na bijvoorbeeld brand of blikseminslag. Door de grote toename kan het helaas zo zijn dat de beantwoording bij een verzoek om informatie wat langer duurt. Bij de aanvragen wordt ernaar gestreefd ze zo spoedig mogelijk af te handelen.

 

Op basis waarvan worden vergunningen toegekend of afgewezen?

De werkvermindering als gevolg van de calamiteit moet naar verwachting ten minste twee weken en maximaal 24 weken duren. Het moet om het verlies van twintig procent van de werkzaamheden van de gehele onderneming gaan en er moet een directe link zijn met de calamiteit. Op www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl staan de criteria. Een afwijzing volgt als een bedrijf niet aan de criteria voldoet. Soms loopt de procedure vertraging op vanwege een onvoldoende gemotiveerde aanvraag. Met alleen de motivatie ‘last van Corona’ wordt er geen vergunning verleend.

 

Hebben jullie een lijst met bedrijven uit onze regio/branche? Of percentages van branches?

Het ministerie verstrekt geen bedrijfsgegevens of namen van medewerkers voor wie werktijdverkorting wordt aangevraagd.

 

Wat kost deze regeling en wie betaalt het?

Deze regeling is een ww-regeling en wordt ook zo bekostigd. Gebaseerd op eerder gebruik kost de regeling gemiddeld ongeveer 3000 euro per medewerker voor de werktijdverkortingsperiode.