Den Haag,
19
januari
2018
|
09:57
Europe/Amsterdam

Te verwachten brieven en wetten in 2018

Het ministerie heeft een concept jaarplanning gemaakt van brieven, wetsvoorstellen en andere stukken die mogelijk in 2018 naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Het gaat hier om een eerste inschatting: zaken kunnen door ontwikkelingen nog wijzigen. Het kan zijn dat de daadwerkelijke verzending van de stukken op een ander moment geschiedt.

Arbeidsverhoudingen

Brief met nadere reactie op toekomstperspectief jongeren

Q1

Pensioencommunicatie

Q1

Eindevaluatie wet verevening pensioenrechten

Q1

Brief over afspraken over de wet DBA en over de situatie op de markt voor maaltijdbezorging (Roadmap)

Q1

Evaluatie flexibel opnemen laatste deel bevallingsverlof

Q1

Onderzoek arbeidsrechtelijke impact klusjeseconomie

Q1

Evaluatie incl. monitoring wet versterking bestuur pensioenfondsen

Q1

Evaluatie wet aanpassing ftk

Q1

5e voortgangsbrief Wwz, inclusief resultaten onderzoek criterium ernstige verwijtbaarheid en tussentijdse evaluatie tijdelijke overbruggingsregeling transitievergoeding MKB

Q2

Hoofdlijnenbrief vervanging DBA

Q2

Brief over uitwerking Regeerakkoord leven lang ontwikkelen

Q2

Brief over uitwerking Regeerakkoord dossier arbeidsmarktdiscriminatie

Q2

Wetsvoorstel implementatie IORP-richtlijn

Q2

Brief i.v.m. wijziging Buwav i.v.m. nulquotum seizoensarbeid

Q2

Tweede voortgangsrapportage Nationaal Actieprogramma tegen Discriminatie (BZK neemt voortouw, wordt mede namens SZW ondertekend)

Q2

Rapportage cao-afspraken 2017

Q2

Overgangsregime Kroatië

Q2

Monitor arbeid en zorg

Q2

Brief over keuzemogelijkheden in het overdragen van pensioenafspraken

Q2

Stand van zaken SNA keurmerk uitzendsector

Q2

Wetsvoorstel geboorteverlof

Q2

Brief met stand van zaken ten aanzien van de meldingsplicht WagwEU

Q3

Wetsvoorstel uitwerking maatregelen ontslag, proeftijd, transitievergoeding, ketenbepaling, nul-uren, payroll)

Q3

Onderzoek stagemisbruik

Q3

Brief over transparantie van kosten die ten last komen van pensioendeelnemers en Onderzoek inzicht uitvoeringskosten van pensioenfondsen en sancties

Q3

Uitvoering wet in de praktijk incl procedures bij rechter te monitoren (WOR en pensioenwet)

Q4

Monitor Wet aanpak schijnconstructies + Onderzoek openbaarmaking gegevens Inspectie SZW

Q4

Communicatie over opschoonactie hele kleine pensioenen

Q4

Evaluatie van de wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’

Q4

Verzamelwet pensioen

Q4

Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering

Voortgangsbrief ESF 2017

Q1

Besluit afhechting baten-lastenstatus van AGSZW

Q2

Voortgangsbrief ESF 2018

Q4

Financieel-economische zaken

Jaarverslag SZW 2017 (via Financiën)

Q2

Slotwet SZW 2017 (via Financiën)

Q2

1e suppletoire begroting SZW 2018 (via Financiën)

Q2

Begroting SZW 2019 (via Financiën)

Q3

2e suppletoire begroting SZW 2018 (via Financiën)

Q4

Gezond en veilig werken

NIVEL onderzoek naar taakdelegatie tussen bedrijfsartsen en andere arboprofessionals

Q1/Q2

Brief verkennen van de mogelijkheden tot het verruimen van de bestuursrechtelijke verjaringstermijn m.b.t. blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Q1

Nadere informatie over het proces van schadeverhaal bij beroepsziekten (brief over subsidievoorstel Letselschaderaad) 

Q1

Beleidsreactie bij NIVEL rapport Taakdelegatie toegezegd bij laatste AO

Q1

Rapport van het TNO-onderzoek naar staalgrit m.b.t. de blootstelling van werknemers

Q1

Voortgangsrapportage OPS-verkenning

Q1/Q2

Onderzoek naar eventuele noodzaak om bij de sanering van asbestdaken werkzaamheden vanuit een werkbak die aan een hijskraan hangt uit te mogen voeren.

Q2

Brief beleidsreactie asbeststelsel

Q2

Brief voorhang Besluit arbeidsveiligheid- en gezondheidsrapport BES

Q2

Brief over bevorderen kennisdeling gevaarlijke stoffen nav Kamerbrief lessen DuPont 

Q2

Onderzoek naar de (mogelijke versterking van de) positie van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen

Q2

De staatssecretaris stuurt, naar aanleiding van de meerjarige aanpak in verbetering van de veiligheidscultuur door de inspectie, de eerste resultaten van de pilot gedrag en cultuur in 2018 aan de Tweede Kamer.

Q4

TNO Monitor Verantwoord Opdrachtgeverschap

Q4

Inspectie SZW

Staat van Arbeidsveiligheid

Q2

Jaarverslag

Q2

Follow-up aanbiedingsbrief Jaarplan Inspectie 2018

Q3

Meerjarenplan Inspectie SZW

Q4

Jaarplan 2019

Q4

Eerlijk werk/arbeidsuitbuiting

Q4

Internationale zaken

Geannoteerde agenda voor de Raad WSBVC van 15 maart 2018

Q1

Verslag van de Raad WSBVC van 15 maart 2018

Q1/Q2

Geannoteerde agenda voor de informele Raad WSBVC van 17 en 18 april 2018

Q2

Verslag van de informele Raad WSBVC van 17 en 18 april 2018

Q2

Instructie Internationale Arbeidsconferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (28 mei – 8 juni 2018)

Q2

Verslag Internationale Arbeidsconferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (28 mei – 8 juni 2018)

Q2

Geannoteerde agenda voor de Raad WSBVC van 21 juni 2018

Q2

Verslag van de Raad WSBVC van 21 juni 2018

Q3

Geannoteerde agenda voor de informele Raad WSBVC van 19 en 20 juli 2018

Q3

Verslag van de informele Raad WSBVC van 19 en 20 juli 2018

Q3

Geannoteerde agenda voor de Raad WSBVC van 11 oktober 2018

Q3

Verslag van de Raad WSBVC van 11 oktober 2018

Q4

Geannoteerde agenda voor de Raad WSBVC van 6 december 2018

Q4

Verslag van de Raad WSBVC van 6 december 2018

Q4

Kinderopvang

Verzamelbrief Kinderopvang

Q1

Brief over resultaten nulmeting kostprijsmonitor en over ex-ante onderzoek t.a.v. de effecten van de aangescherpte beroepskracht-kindratio dagopvang

Q1

Brief over twee onderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs: het Landelijk Rapport over het tweedelijns toezicht en een onderzoek naar de verschillen tussen GGD-regio’s

Q1

Brief over resultaten van de monitor over het bereik van de bestuurlijke afspraken met gemeenten (de ’60 miljoen’) onder peuters en de resultaten van het onderzoek naar de (verwachte) maatschappelijke effecten van de bestuurlijke afspraken

Q1

Voortgangsbrief uitvoering adviezen commissie Gunning

Q1/Q2

Voorhang AmvB buitenspeelruimte

Q2

Kabinetsreactie op het rapport van de taskforce samenwerking onderwijs/kinderopvang (samen met OCW)

Q2

AmvB Kinderopvangtoeslag 2019 (met daarin de intensivering van 250 miljoen in de kinderopvangtoeslag die in het RA is afgesproken)

Q2

Brief nieuw financieringsstelsel kinderopvang

Voor de zomer

Vervolgonderzoek feiten en cijfers over peuterspeelzalen.

Voor de zomer

Participatie en decentrale voorzieningen

Brief met Inspectierapporten gem. dienstverlening

Q1

Brief over diverse onderwerpen op het terrein van schuldenbeleid

Q1

Kabinetsreactie op inventarisatie Wet Taaleis door CBS.

Q1

Kabinetsreactie op het rapport ‘Eenvoud loont’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Q1

Kabinetsreactie op SER-advies ‘Opgroeien zonder armoede’ (inclusief reactie op onderzoek ‘armoede onder kinderen’ van de Kinderombudsman)

Q1

Hoofdlijnenbrief loondispensatie

Q1

Tussentijdse evaluatie subsidieregeling armoede en schulden

Q1

Brief over thermometer Wsw

Q1

Brief uitkomsten verkenning vervolg ESB-regeling

Q2

Brief over kabinetsbrede aanpak schuldenbeleid

Q2

Korte brief over voortgang versterken werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s (zie brief 5 december 2017)

Q1/Q2

Wetsvoorstel wijziging Participatiewet i.v.m. bevorderen arbeidsdeelname mensen met arbeidsbeperking

Q3

Brief over verdeelmodel I-deel 2019

Tegen de zomer

Uitgebreide brief over voortgang versterken werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s (zie brief 5 december 2017)

Q3

Brief over bekendmaking definitieve/voorlopige bijstandsbudgetten 2018/2019

Q4

Eerste evaluatie bestuurlijke afspraken met de VNG over kinderen in armoede

Q4

Brief over stand van zaken Participatiewet

Q4

Brief Onderzoek effectiviteit loonkostensubsidie en loondispensatie

Q4

Samenleving en integratie

Brief waarbij financiële stromen die naar gemeenten zijn gegaan in beeld zijn gebracht.

Q1

Brief met antwoorden op niet behandelde vragen uit de eerste termijn AO inburgering (13 december 2017), inclusief reactie op infractieprocedure EC n.a.v. de Wet inburgering buitenland en incl. brief over verlies van verblijfrecht

Q1

Brief met analyse van het probleem rondom oplopende wachttijden Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) en hoe dit op te lossen.

Q1

Brief inzake programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

Q1

Brief met analyse van het probleem rondom oplopende wachttijden Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) en hoe dit op te lossen

Q1

Rapport wetsevaluatie Inburgering

Q2

Uitgewerkt plan over de hervormingsopgave nieuwkomersbeleid uit het Regeerakkoord (veranderopgave)

Voor zomerreces

Rapport wetswijziging remigratie

Q3

Rapportage over de terugbetalingsdiscipline van DUO-leningen

Q4

Stelsel en volksverzekeringen

Kamerbrief inzake handhavingskoers 2018-2021

Q1

Rapport evaluatie grensinformatiestructuur

 

Q1

Reactie klacht NO informeren aanvragers over dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

Q1

Brief inzake BIT-toets 1UBO-WW

+ bestuurlijke reactie minister SZW

Q1

Brief inzake jaarverslagen 2017 UWV en SVB

Q2

Brief inzake BIT-toets Transitie WERK.nl

+ bestuurlijke reactie minister SZW

Q2

Opzet beleidsdoorlichting AOW

Q2

Opzet beleidsdoorlichting Anw

Q2

Brief inzake BIT-toets DWR: Inrichting Datafabriek

+ bestuurlijke reactie minister SZW

Q3

Wetsvoorstel verhogen afbouwgrens kindgebondenbudget

Q3

Brief inzake jaarplannen 2019 UWV en SVB

Q4

Beleidsdoorlichting Kindregelingen en kabinetsreactie 

Q4

Twee brieven Stand van de uitvoering

n.t.b.

Werknemersregelingen

Bestuurlijke reactie op het BIT-advies mbt de implementatie van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Q1

Brief met overzicht van de verdeling van de LIV-gelden over de sectoren.

Q1

Verjaringsproblematiek asbestschade

Q2

Verzamelwet 2019

Q2

Onderzoek Panteia naar de ontwikkeling van het doelgroepregister en de banenafspraak

Q2

Brief nav het eerste deelonderzoek over de effectiviteit van de no-riskpolis

Q2

Brief nav Monitor Bezava over de jaren 2010-2016

Q2

Brief loonaanvulling Wajong

Q2

Beleidsdoorlichting Jonggehandicapten

Q2

Brief over ernstig meervoudig beperkte leerlingen op het vso in combinatie met Wajong

Q2

Halfjaarlijkse voortgangsbrief sectorplannen en maatregelen Doorstart naar nieuw werk

Q2

Drie-meting banenafspraak

Q3

Wetsvoorstel premiedifferentiatie WW naar vast/tijdelijke contracten

Q3

Balans arbeidsmarkt: loondoorbetaling bij ziekte (incl. loonsanctie en premiedifferentatie WGA) en WIA-maatregelen

Q3

Halfjaarlijkse voortgangsbrief sectorplannen en maatregelen Doorstart naar nieuw werk

Q4

Tussenevaluatie sectorplannen 2018

Q4